Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 “De Gloed”: de eenmanszaak die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder het KvK- nummer 01096380, en is gevestigd aan it Bûthús 19 te Leeuwarden.


1.2 “Opdrachtgever”: onder Opdrachtgever wordt verstaan de partij waar De Gloed een overeenkomst mee sluit.
Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon betreffen.
1.3 “Overeenkomst”: iedere afspraak die tot stand komt tussen De Gloed en de Opdrachtgever met betrekking tot de diensten die De Gloed aanbiedt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten die tussen De Gloed en haar Opdrachtgever tot stand komen of zijn gekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk wanneer dit expliciet wordt overeengekomen tussen De Gloed en de Opdrachtgever.

Artikel 3: Totstandkoming opdracht
3.1 De Overeenkomst komt tot stand

Artikel 6. Ontbinding en tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst


6.1 De Gloed is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die meebrengen dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is, De Gloed in overmacht verkeert of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van De Gloed kan worden gevergd. De Gloed is in deze gevallen niet schadeplichtig.
6.2 In geval van liquidatie, surséance van betaling of faillissement van de Opdrachtgever, is De Gloed bevoegd om de Overeenkomst terstond en met directe ingang te beëindigen.

Artikel 7. Overmacht
7.1 De Gloed is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door De Gloed ingeschakelde derden.
7.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht zijn/haar overeenkomst te beëindigen zonder dat De Gloed tot restitutie van eventueel betaalde vergoedingen dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Artikel 8: Prijzen, facturering en betaling
8.1 De in offertes en overeenkomsten genoemde prijzen zijn altijd exclusief het geldende btw-tarief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
8.2 Facturering vindt minimaal plaats per kwartaal
8.3 Het gehele bedrag of een deel daarvan kan, na opdrachtverlening, ook voorafgaand aan de uitvoering worden gefactureerd. Vooruitbetaalde bedragen zullen, onder voorbehoud van de overige bepalingen, worden
terugbetaald als uitvoering niet heeft plaatsgevonden.
8.4 Opdrachtgever verplicht zich de facturen binnen 30 dagen te voldoen door overschrijving op de bankrekening van De Gloed in de overeengekomen valuta, onder vermelding van factuurnummer op, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming van De Gloed
8.5 Bij niet, of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zodra hij in gebreke is gebleven, dat wil zeggen vanaf 30 dagen na factuurdatum.
8.6 Als de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, heeft De Gloed het recht deelname van de Opdrachtgever, ofwel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren of uitvoering van de
opdracht op te schorten.
8.7 Bij achterwege blijven van tijdige betaling na ingebrekestelling, staat het De Gloed vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen dan ten laste van de
Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn steeds inbegrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van in te schakelen deurwaarders en advocaten, ook als deze kosten de in rechte toe te wijzen
proceskosten overschrijden. In ieder geval zal bij niet tijdige betaling een minimale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn groot 10% over de verschuldigde gelden.
8.8 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling zijn de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Intellectueel eigendom, materialen, geheimhouding en faciliteiten
9.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door De Gloed ontwikkelde inhoudelijke materialen blijven uitsluitend berusten bij De Gloed.
9.2 Het is voor opdrachtgever en deelnemers niet toegestaan om tijdens een sessie/bijeenkomst beelden of audio-opnames te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
9.3 Materiaal dat ter beschikking wordt gesteld door de Opdrachtgever, blijft eigendom van de Opdrachtgever. Voor het overige werken de acteurs en trainers van De Gloed met eigen materiaal. Door De Gloed ontwikkelde of uitgewerkte casussen, dilemma’s en scènes op basis van aangeleverd materiaal worden en blijven eigendom van De Gloed.
9.4 De Gloed garandeert dat bij uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op een aan derden toekomend octrooi-, auteurs-, merk-, model-, of ander intellectueel eigendomsrecht. De Gloed vrijwaart
Opdrachtgever tegen aanspraken van derden met betrekking tot deze rechten.
9.5 Zowel gedurende de duur van de onderhavige overeenkomst, als ook nadien verplichten partijen zich over een weer tot geheimhouding aangaande alle vertrouwelijke en zakelijke gegevens omtrent de Opdrachtgever, zijn activiteiten, zijn cliënten en gelieerde vennootschappen.
9.6 Het is De Gloed zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever verboden de op de te verrichten werkzaamheden betrekking hebbende documenten van Opdrachtgever en informatie van de
Opdrachtgever (zoals, maar niet gelimiteerd tot know how en niet geanonimiseerde cliëntgegevens) aan derden ter inzage te geven, te verstrekken of te kopiëren, anders dan noodzakelijk voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Deze toestemming van Opdrachtgever zal per separate situatie schriftelijk gegeven moeten zijn.
9.7 Alle goederen van Opdrachtgever waaronder mede begrepen computerbestanden, software, schriftelijke stukken, en fotokopieën daarvan, welke De Gloed tijdens de duur van de opdracht onder zich krijgt, zijn en blijven eigendom van de Opdrachtgever. Uiterlijk op de dag waarop de opdracht eindigt, worden deze goederen door De Gloed ter beschikking van de Opdrachtgever gesteld.
9.8 Bijeenkomstfaciliteiten kunnen zowel door De Gloed worden geregeld, als door de Opdrachtgever. Hierover worden afspraken gemaakt in de offerte, danwel de overeenkomst van opdracht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 De Gloed spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De Gloed is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door zijn handelen of dat van zijn vervanger of door overige door hem ingehuurde professionals, tenzij deze is ontstaan door zijn opzet of grove schuld dan wel van zijn vervanger of de door hem ingehuurde professional. In dat geval is De Gloed slechts voor directe schade aansprakelijk tot een bedrag van maximaal het door de verzekeraar in de betreffende situatie uit te keren bedrag. De Gloed is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de opdracht essentiële informatie. De Gloed zal nooit aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
a. Enige tekortkoming van Opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de Overeenkomst;
b. Onjuiste en/ of onvolledige en/ of niet tijdig of correct verstrekte gegevens afkomstig van de Opdrachtgever.
10.3 De Gloed zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij danwel die van een derde aan te spreken.
10.4 De Gloed is niet aansprakelijk voor schade, die veroorzaakt wordt door deelnemers aan haar activiteiten.

Artikel 11: Resultaat en inspanning


11.1 De Gloed zal zich bij de uitvoering van een opdracht met al haar ter beschikking staande kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inspannen om de doelstellingen en het beoogde resultaat te bereiken.
11.2 De Gloed aanvaardt alleen opdrachten waarvoor zij zich voldoende gekwalificeerd acht. De Gloed is verantwoordelijk voor de deugdelijke uitvoering van de opdracht en met de kwaliteit die verwacht kan worden
vanuit onze kwalificaties.
11.3 Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatsverplichting.

Artikel 12. Wijzigen van de Algemene Voorwaarden
12.1 De Gloed behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van een reeds gesloten Overeenkomst met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Artikel 13: Klachten en geschillen 13.1 Mocht de Opdrachtgever over de wijze van uitvoering een klacht hebben, dan dient deze zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het beëindigen van de opdracht aan de directie van De Gloed te worden
gemeld.
13.2 De Gloed zal zich inspannen om binnen 6 weken met een –naar haar oordeel- passende oplossing te komen, indien zij de klacht erkent.
13.3 Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden, bepalingen en geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.
13.4 Geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze bepalingen van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter in de plaats van de vestiging van De Gloed.