Privacy

Wij helpen mensen effectief denken, communiceren en samenwerken. Dat doen wij door het (in opdracht) verzorgen van individuele coaching, teamcoaching, trainingen, theaterinterventies en bijeenkomsten voor grote groepen. Om deze diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens. Wij gaan vertrouwelijk met deze persoonsgegevens om en voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Om te laten zien hoe wij met persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 1. Wie zijn wij?
  Naam: De Gloed, training caoching en theater
  Adres: It Bûthús 19
  Postcode en plaats: 8941 AP Leeuwarden
  Land: Nederland
  Telefoonnummer: 058-2669164
  E-mailadres: info@degloed.frl
  Heb je na het lezen van deze privacyverklaring vragen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact op met info@degloed.frl

 2. Welke gegevens verzamelen we?
  Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen aanbieden en daarmee de overeenkomst uit te voeren. Wij kunnen de volgende gegevens verwerken:
  ● NAW-gegevens;
  ● Telefoonnummer;
  ● E-mailadres;
  ● Factuurgegevens;
  ● Overige gegevens die wij verwerken om een trainings- of coachingssessie aan te kunnen bieden. Denk hierbij aan gegevens die in de dossiers van opdrachtgevers of coachklanten worden opgenomen. Bijvoorbeeld aantekeningen die worden gemaakt
  tijdens een trainings-, intake- of coachingssessie. De dossiers van coachklanten kunnen hun gezondheidsgegevens bevatten. Wanneer wij gezondheidsgegevens (gaan) verwerken vragen wij hiervoor toestemming.

 3. Hoe beschermen wij persoonsgegevens?
  Wij vinden het belangrijk dat de gegevens van onze klanten goed worden beschermd. Om die reden hebben we beveiligingsmaatregelen genomen om de gegevens te beschermen. Hierbij kun je denken aan maatregelen zoals fysieke toegangsbeveiliging en een beveiligde werkomgeving, maar ook aan regels omtrent geheimhouding. Aan wie worden de gegevens verstrekt?

 4. Wij verstrekken in beginsel geen gegevens aan derden.
  In sommige gevallen hebben wij echter een wettelijke plicht om gegevens te verstrekken aan bepaalde organisaties. Hierbij kan
  gedacht worden aan het verstrekken van gegevens aan de Belastingdienst.

 5. Worden er gegevens doorgegeven aan derde landen?
  Persoonsgegevens die wij verwerken zullen alleen door ons of door ons ingeschakelde derden worden verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER) als hiervoor een passend beschermingsniveau bestaat.

 6. Welke rechten heb je als het gaat om jouw persoonsgegevens?
  Bij De Gloed kun je de volgende rechten uitoefenen:
  • Inzage: Je hebt het recht om de door De Gloed verwerkte persoonsgegevens in te zien;
  • Correctie: Je hebt het recht om eventueel onjuiste persoonsgegevens aan te (laten) passen;
  • Verwijdering: Je hebt onder omstandigheden het recht om (een deel van) je persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • Intrekken van toestemming: Heb je persoonsgegevens aan ons verstrekt op basis van door jouw gegeven toestemming, dan kun je de toestemming te allen tijde weer intrekken;
  • Beperking: Je hebt het recht om het gebruik van jouw gegevens te laten beperken. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen;
  • Dataportabiliteit: Je hebt het recht om bepaalde gegevens (te laten) overdragen naar andere organisaties;
  • Bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

  Wil je gebruik maken van deze rechten? Stuur je verzoek per e-mail naar info@degloed.frl . Om het verzoek in behandeling te nemen, vragen wij je je te kunnen identificeren. Daarom vragen wij je een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen, waarbij we je dringend verzoeken om het BSN en pasfoto onleesbaar te maken. Wij hebben daarvoor een optie om gebruik te maken van een beveiligde verbinding. We nemen je verzoek zo snel mogelijk in behandeling en je ontvangt uiterlijk binnen een maand een reactie.
  Kan het verzoek onverhoopt niet in behandeling worden genomen, dan laten we je dit weten.
  Ben je het niet eens met de afwijzing? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 7. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Hierbij houden wij ook rekening met wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van de termijn zullen je gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, op een zodanige manier dat je persoonsgegevens niet langer meer kunnen worden gebruikt en toegankelijk zijn.